Świeszyno, Tychy i Koszalin najlepsze w wykorzystywaniu funduszy unijnych do zwiększania kompetencji cyfrowych obywateli

Gminy Świeszyno, Tychy i Koszalin zostały nagrodzone za wprowadzanie swoich mieszkańców w cyfrowy świat. W poniedziałek 9 grudnia ich przedstawicie odebrali nagrody podczas gali konkursu MAC Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie na najlepsze praktyki samorządowe walki z wykluczeniem cyfrowym, finansowane z funduszy unijnych. Nagrodzone zostały także prace graficzne dzieci, które skorzystały z funduszy unijnych na sprzęt komputerowy i dostęp do sieci.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła gmina Świeszyno, która zadbała o to, by ze szkoleń skorzystała jak najbardziej zróżnicowana grupy mieszkańców. Zapewniła też cyfrowy sprzęt dla swoich szkół i bibliotek. Drugie miejsce zajęły Tychy za wspólne szkolenia komputerowe dla całych rodzin oraz za działania dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Koszalin zajął trzecie miejsce za motywowanie uczniów pobierających stypendia socjalne – otrzymywali oni komputer za najlepsze wyniki w nauce. Nagrodą dla tych gmin za wprowadzenie modelowych rozwiązań jest sfinansowanie filmu oraz artykułu promującego ich projekty.

 

W konkursie mogły wziąć udział gminy, które skorzystały z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do tej pory już 500 samorządów wzięło udział w działaniu 8.3. Finansowane są z niego komputery, dostęp do internetu oraz szkolenia osób, którym wejście w świat cyfrowy utrudniają niskie dochody lub niepełnosprawność. Prawie sto tysięcy rodzin otrzymało już bezpłatny dostęp do internetu i zdobyło kompetencje cyfrowe. Znalezienie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, kontakty społeczne i towarzyskie, nowe hobby – wszystko to staje się łatwiejsze dzięki nowym technologiom.

Nagrodzone zostały także dzieci w wieku 7-12 lat, które rozumieją i potrafią pokazać sens korzystania z internetu. W konkursie Otwarci na świat – Internet w naszym domu mogły brać udział dzieci z rodzin, które używają komputera i mają dostęp do sieci dzięki funduszom unijnym. Przygotowały one prace graficzne, które obrazują korzyści, jakie internet przyniósł ich rodzinom.

Informacja o gminach nagrodzonych w konkursie Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie na najlepszy projekt JST realizowany w ramach Działania 8.3 PO IG

I miejsce

Gmina Świeszyno

Projekt Internet oknem na świ@t mieszk@ńców Gminy Świeszyno

Realizatorzy projektu nie poprzestali na zaadresowaniu go do zróżnicowanej grupy docelowej, zapewnieniu szkoleń i wyposażeniu oraz zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia miejsc poszerzających zakres oddziaływania (biblioteki, świetlice). Umiejętnie zintegrowali go z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, m.in. w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie. Ukazanie zróżnicowanych możliwości korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych w realizacji codziennych pasji przekłada się na potrzebę rozwoju umiejętności cyfrowych i trwałość rezultatu. To horyzontalne podejście sprawia, że uczestnicy projektu zostali trwale włączeni w cyfrowy świat.

II miejsce

Miasto Tychy

  1. Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
  2. Tychy w sieci możliwości

Projekty realizowane przez miasto Tychy są znakomitym przykładem kompleksowego podejścia do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Projekt Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wyróżnia się „prorodzinnym” podejściem. Wspólne szkolenia komputerowe dla całych rodzin – łącznie z małymi dziećmi przyczynia się nie tylko do wzrostu kompetencji także u najmłodszych uczestników, ale też umacnia więzi rodzinne. Jak zauważają autorzy projektu – dzieci stały się ambasadorami projektu i weszły w rolę nauczycieli w domowych środowiskach.

Projekt Tychy w sieci możliwości jest skierowany m.in. do osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym: m.in. mieszkańców Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, młodzieży zamieszkującej w mieszkaniach usamodzielniających, a także noclegowni miejskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Realizatorzy projektu powierzając im opiekę nad sprzętem i przekazywanie wiedzy innym dali ludziom szansę na odbudowanie poczucia własnej wartości i dumy z bycia potrzebnym.

III miejsce

Gmina – Miasto Koszalin

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina

Autorzy postawili na motywacyjną rolę projektu – możliwość udziału w projekcie i udostępnienie komputera jest formą nagrody za wyniki w nauce dla uczniów pobierających stypendia socjalne. Podział projektu na 3 edycje pozwolił skorzystać z niego także tym, którym nie od razu udało się osiągnąć oczekiwane efekty. Dobrze zaplanowana akcja szkoleniowa skierowana do osób w wieku 60+ prowadzona jest w 6 filiach, co znacznie ułatwia uczestnikom regularny udział. Duże zainteresowanie świadczy o sprawnej i skutecznej promocji internetu w regionie oraz potwierdza, że także seniorzy są rzeczywiście zainteresowani tą formą komunikacji.

Nadesłane na konkurs zgłoszenia były oceniane przez Kapitułę Konkursu w składzie:

  • Agnieszka Suska
  • Beata Dobrowolska – Figiel
  • Tomasz Napiórkowski
  • Małgorzata Gliniak
  • Rafał Poździk – Przewodniczący Kapituły Konkursu

Sekretarz Kapituły Konkursu – Mariusz Dąbrowski


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki